18750130 Sandefjords Tidende mot Dyreplageri

 
«Dyrplageri[i]
 
Vi skulle henlede Hr. Kjøbmand Antony Hansens Opmærksomhed paa, at flere af Byens Borgere have ved indsendte Artikler givet tilkjende, at de ere i høi Grad forargede over den Maade, hvorpaa han benytter sine Hæste til Skydsbrug.
 
Skulde Politiet, som formodentlig er ubekjendt med hans Fremgangsmaade, siden denne har kunnet gaa upaatalt hen i længere Tid, ønske nogle nærmere oplysninger, ville saadanne kunne erholdes ved at henvende sig til Bladets Redaktion.
 
Denne ser sig da istand til at navngive Borgere, som selv have været Øienvidner til en Fremgangsmaade, som fuldelig fortjener Navnet Dyrplageri».