18840301 Flytedokk i Sandefjord?

Vestfold[1], 1 mars 1884

A close-up of a newspaper

Description automatically generated

«Sandefjord den 1ste Marts.

Som man af Avertissement i Bladet i dag vil se, har en del Mænd her af Byen og Omegn udstedt Indbydelse til et Møde i Jørgensens Hotel paa førstkommende Mandag for at forhandle om Anlæg af Flydedok paa Sandefjords havn. For en By som vor, hvor en saa forholdsvis stor Flaade af saavel Damp- som Seilskibe hører hjemme, maa eet Foretagende som det her paatænkte være af største Interesse.

Vi tillader os derfor at opfordre til talrigt Møde paa Mandag».

Vestfold[2], 1 mars 1884

«Undertegnede indbyder herved til Møde Mandag 3die Marts Kl. 4 Eftermiddag i Jørgensens Hotel for at afhandle om Anskaffelse af Flydedock i Sandefjord.

Enhver, der interesserer sig for Sagen, indbydes.

Chr. Christensen I. M. Bryde

A. F. Klaveness A. J. Bryde

Chr. Castberg P. C. Pedersen

P. A. Grøn O. Andersen

A. J. Freberg H. S. Iversen

Oluf Andersen Jean B. Linaae

L. G. S. Larsen»


Sandefjords Tidende, 3 mars 1884

En Flydedok for Sandefjord har i den sidste Tid været et almindeligt Samtaleemne mellem Byens Forretningsfolk og af den i Bladet for idag indtagne Opfordring til at møde i Jørgensens Hotel paa Mandag førstk. Kl. 4 Eftm. ser man, at det nu skal gjøres Alvor af Sagen.

Det hele Anlæg er foreløbigt kalkuleret til 100 a 120.000 Kr., saa vi nære ingen Tvivl om, at Kapitalen jo vil kunne tilveiebringes, naar vi se hen til deres Navne, der optræde som Indbydere sammen med Hr Skibsreder Chr. Christensen, fra hvem Forslaget udgaar. Hvad det saaledes kommer an paa er Foretagendets Rentabilitet.

I denne Retning tro vi imidlertid hellerikke, at man behøover at nære nogen Frygt, da Sandefjord med Omegn har mange Betingelser, der tale til Gunst for et saadant Foretagende.

Vi skulle saaledes først og fremst nævne den overordentligt gode Havn med den for en Flydedok noksaa hldige Beliggenhed. Den nærmeste Flydedok er jo i Kristiania, og det vil vistnok i mangfoldige Tilfælde blive en velkommen Besparelse baade i Tid og Penge, naar der bliver Anledning til at faa en Reparation udført allerede i Sandefjord, der ligger ved Indlølbt til Kristianiafjorden, fremfor at gaa hele Fjorden op.

Her maa det ogsaa fremhæves, at Stedet eier et mek. Værksted der, efter den Brand, der overgik det for en kort Tid siden, er saaledes gjenopført, at det mere end tidligere vil kunne optage Konkurransen med andre mek. Værksteder.

Vi skulle derhos bemærke, at Sandefjord med Omegn eier en i Forhold til Folkemængden ikke ubetydelig Flaade, hvoraf største Delen ligger hjemme i Vinter oplag, og at Stedet i denne Retning udvikler en kraftig, fremadskridende Virksomhed.

Vort Naboskab til meget store Skibsrederidistrikter, hvoraf vi særlig skulle fremhæve Tønsberg, vil derhos være os til ikke liden Hjælp, og specielt vil her vor gode Havn med sit rene Indløb komme os tilgode. Da Sandefjord utvivlsomt er en By, der er i rast Opkomst, hilse vi ethvert saadant Foretagende med Ønsket om en heldig Fremgang.

Sandefjords Tidende, 5 mars 1884

Idet iforgaars afholdte Møde ianledning af den paatænkte Flydedok hersteds blev der nedsat en Komite, bestaaende af Dhrr. Chr. Christensen, L. Larsen, A. F. Klaveness, Schroeder og A. J. Freberg for nærmere at forberede Sagen, der forøvrig vandt alle de Mødendes Tilslutning


  1. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfoldsandefjordatten_null_null_18840301_4_17_1

  2. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_vestfoldsandefjordatten_null_null_18840301_4_17_1